Statystyka Lokalnego Rynku Pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lipca 2014 roku wyniosła 5799 osób (w tym 2930 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec lipca 2013 roku o 357 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 151 osób), tj. o 5,8%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 65 osoby, tj. o 1,1%. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 590 bezrobotnych, w tym 465 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w lipcu br. 23 osoby pracowały za granicą, w tym: w Niemczech – 13, Wielkiej Brytanii – 2, we Włoszech – 1, w Islandii – 2 (wszystkie z zasiłkami transferowymi), Hiszpanii – 1, Belgii – 1 (z zasiłkiem transferowym), Francji – 1, Holandii – 1, Norwegii – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 655osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 209, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 27,
  • rozpoczęcia stażu – 163,
  • rozpoczęcia szkolenia - 0,
  • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 11,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 10,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 163,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 63,
  • innych – 36.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,2% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3490. Z przyczyn zakładów pracy 27 osób rejestrujących się uzyskały statusu bezrobotnego. Na koniec lipca br. ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,9% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 109 osób. W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 248 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 70,0%. Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w lipcu 2014r. związany jest m. in. z uruchomieniem środków na aktywne formy, w ramach których skierowano ogółem 201 bezrobotnych, podjęcia niesubsydiowanej pracy przez 182 bezrobotnych oraz nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 226 bezrobotnych. W lipcu w ramach otrzymanych środków na 2014r. na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu u różnych pracodawców pracowało 779 osób. W lipcu 2014r. zarejestrowało się 445 osób poprzednio pracujących i 145 osób dotychczas niepracujących. Wśród tych osób 466 osób zarejestrowało się po raz kolejny i 124 po raz pierwszy. Część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej. 90 osób zarejestrowało się z powodu zakończenia subsydiowanego zatrudnienia i stażu, a 36 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec lipca 2014r. kształtowała się na poziomie 13,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 15,0%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 11,9%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (42,7 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,4 tys., Powiat Łomżyński 19,3 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec czerwca 2014 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych3.1. Kobiety

W końcu lipca 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2930 osób i była wyższa o 37 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 50,5% ogółu bezrobotnych.Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,3% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1767.

3.2. Zamieszkali na wsi


W końcu lipca 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 2052 osoby (w tym 1025 kobiet) i była niższa o 9 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,4% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2013 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 33,8% bezrobocia rejestrowanego. 159 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 27,3% uprawnionych do świadczeń. Na koniec lipca 2013 roku 25,1% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W lipcu 2014 roku zwiększyła się o 7 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 582 osoby (w tym 290 kobiet) i była niższa o 163 osoby od stanu na koniec lipca 2013 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 10,0% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 2,1 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.4. Podjęcia pracy

W lipcu 2014 roku pracę podjęło 209 bezrobotnych, tj. o 42 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu


5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 9 osób bezrobotnych, w tym ani jedna osoba nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 osób było z Łomży.


5.2. Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych skierowano 1 osobę bezrobotną z powiaty łomżyńskiego.


5.3. Dotacje i refundacje


W lipcu 2014 roku podpisano z 7 bezrobotnymi umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym: w usługach 5 umów (gabinet kosmetyczny: 1, czyszczenie tapicerki: 1, kancelaria prawnicza: 1, wideofilmowanie: 1, usługi remontowo - budowlane: 1) i w produkcji 2 umowy (produkcja i sprzedaż wyrobów ze stali: 1, produkcja giętarek do rur i profili zamkniętych: 1).

W lipcu 2014 roku podpisano z 5 lokalnymi pracodawcami umowy na refundację części kosztów doposażenia 5 stanowisk pracy (referent ds. księgowości: 1, monter instalacji sanitarnych: 1, księgowa: 1, pomocnik elektromontera: 1, zaopatrzeniowiec: 1). Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 9 osób, w tym 5 osób pochodziło z Łomży. Stanowiska osób bezrobotnych wyłączonych z ewidencji: instalator systemów alarmowych: 1, robotnik budowlany: 1, pracownik dozoru magazynowego: 1, zaopatrzeniowiec-kierowca: 1, referent biurowy: 1, pracownik kamieniarski: 1, przedstawiciel handlowy: 1, magazynier: 1, pracownik fizyczny: 1.

5.4. Staże


W lipcu 2014 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 163 osoby bezrobotne, w tym 72 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 94 osoby pochodziły z Łomży.


5.5. Szkolenia


W lipcu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży nie skierował ani jednej osoby na szkolenie.

5.6 Dodatki aktywizacyjne

W lipcu 2014 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 10 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 32 osoby (w tym 12 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. /p>

5.7. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania


W lipcu 2014 roku przygotowano 716 osobom bezrobotnym (w tym 369 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4915 osób bezrobotnych (w tym 2660 kobiet) realizowało IPD.

6. Zgłoszenia zwolnień


W miesiącu sprawozdawczym odnotowano jedno zgłoszenie zwolnienia grupowego jednej osoby z sektora prywatnego i jedno zwolnienie grupowe jednej osoby z sektora prywatnego.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży.


Wyszczególnienie
PUP w Łomży
Miasto Łomża
Powiat Łomżyński
Udział Miasta Łomży w ogółem
Liczba bezrobotnych

5799

3490

2309

60,2

w tym z prawem do zasiłku

582

401

181

68,9

Liczba kobiet

2930

1767

1163

60,3

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

109

82

27

75,2

Zamieszkali na wsi

2052

0

2052

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

170

85

85

50,0

Cudzoziemcy

59

58

1

98,3


Osoby w
szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 25 lat

1067

470

597

44,0

Bezrobotni którzy ukończyli
szkołę wyższą do 27 roku życia

74

43

31

58,1

Długotrwale bezrobotni

3538

2126

1412

60,1

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

723

384

339

53,1

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat

1513

1093

420

72,2

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

1924

1049

875

54,5

Bez doświadczenia zawodowego

1470

723

747

49,2

Bez wykształcenia średniego

3012

1707

1305

56,7

Samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

401

257

144

64,1

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

99

76

23

76,8

Niepełnosprawni bezrobotni

446

344

102

77,1

po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego

4

3

1

75,0

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

248

156

92

62,9

w tym, niewykorzystane

41

16

25

39,0

Podjęcia pracy ogółem

209

142

67

67,9

w tym praca subsydiowana

27

17

10

63,0

Stopa bezrobocia w %

13,6*

15,0*

11,9** - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS


2014-06-07 08:30 Hanna Huszcza

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Infolinia urzędu pracy: 19524
Książka telefoniczna urzędu
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 7.00 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 8.00 - 14.00