Statystyka Lokalnego Rynku Pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu września 2014 roku wyniosła 5895 osób (w tym 3044 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec września 2013 roku o 360 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 211 osób), tj. o 5,8%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 77 osób, tj. o 1,3%. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 671 bezrobotnych, w tym 555 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się we wrześniu br. 16 osób pracowało za granicą, w tym: w Niemczech – 9, Wielkiej Brytanii – 3, we Włoszech – 1, Irlandii – 1, Islandii – 1, Norwegii - 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 748 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 424, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 82,
  • rozpoczęcia stażu – 13
  • rozpoczęcia szkolenia - 1,
  • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 20,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 56,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 154,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 85,
  • innych – 36.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 59,7% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3522. Z przyczyn zakładów pracy 25 osób rejestrujących się uzyskało status bezrobotnego. Na koniec września br. ta kategoria bezrobotnych stanowiła 2,2% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 131 osób. W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 209 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 24,4%. Zanotowany spadek poziomu bezrobocia we wrześniu 2014r. związany jest m. in. z podjęciem pracy niesubsydiowanej przez 342 bezrobotnych, pozbawienie statusu bezrobotnego 154 bezrobotnych z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy oraz 85 bezrobotnych dobrowolnie zrezygnowało ze statusu bezrobotnego. We wrześniu w ramach otrzymanych środków na 2014r. na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu u różnych pracodawców pracowało 577 osób. We wrześniu 2014r. zarejestrowało się 467 osób poprzednio pracujących i 204 osoby dotychczas niepracujące. Po raz pierwszy zarejestrowało się 183 osoby. Część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec września 2014r. kształtowała się na poziomie 13,5%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 14,7%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 12,1%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,67 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,84 tys., Powiat Łomżyński 19,83 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec sierpnia 2014 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych3.1. Kobiety

W końcu września 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 3044 osoby i była niższa o 6 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 51,6% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,8% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1819.

3.2. Zamieszkali na wsi


W końcu września 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 2110 osób (w tym 1081 kobiet) i była niższa o 7 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,8% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2013 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 34,9% bezrobocia rejestrowanego. 160 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 28,0% uprawnionych do świadczeń. Na koniec września 2013 roku 25,2% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

We wrześniu 2014 roku zwiększyła się o 6 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 572 osoby (w tym 289 kobiet) i była niższa o 83 osoby od stanu na koniec września 2013 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 9,7% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 0,8 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.4. Podjęcia pracy

We wrześniu 2014 roku pracę podjęło 424 bezrobotnych, tj. o 238 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu


5.1. Roboty publiczne

DDo robót publicznych skierowano 51 osób bezrobotnych, w tym 25 osób pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 24 osoby były z Łomży.


5.2. Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych skierowano 3 osoby bezrobotne, w tym ani jedna osoba nie pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 1 osoba pochodziła z Łomży.


5.3. Dotacje i refundacje


We wrześniu 2014 roku podpisano z 3 bezrobotnymi umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, tj. w usługach (poradnia psychologiczna – 1, wykonywanie ogrodzeń z kamienia – 1, mobilny warsztat diagnostyczny - 1). We wrześniu 2014 roku podpisano z 2 lokalnymi pracodawcami umowy na refundację części kosztów doposażenia 2 stanowisk pracy w usługach (zaopatrzeniowiec – 1, pomocnik elektromontera - 1).Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 5 osób, w tym 2 osoby pochodziły z Łomży (monter inst.san.:1, zaopatrzeniowiec: 1, montażysta-kierowca: 1, pomocnik elektromontera: 1, monter wymiany opon i kół sam.:1).

5.4. Staże


We wrześniu 2014 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 13 osób bezrobotnych, w tym 2 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 8 osób pochodziło z Łomży.


5.5. Szkolenia


We wrześniu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży skierował jedną osobę na szkolenie z Łomży.

5.6 Dodatki aktywizacyjne

We wrześniu 2014 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 29 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 38 osób (w tym 15 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. /p>

5.7. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania


We wrześniu 2014 roku przygotowano 837 osobom bezrobotnym (w tym 436 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5539 osób bezrobotnych (w tym 2967 kobiet) realizowało IPD.

6. Zgłoszenia zwolnień


W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano ani jednego zgłoszenia zwolnienia grupowego.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży.


Wyszczególnienie
PUP w Łomży
Miasto Łomża
Powiat Łomżyński
Udział Miasta Łomży w ogółem
Liczba bezrobotnych

5895

3522

2373

59,7

w tym z prawem do zasiłku

572

393

179

68,7

Liczba kobiet

3044

1819

1225

59,8

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

131

97

34

74,0

Zamieszkali na wsi

2110

0

2110

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

318

151

167

47,5

Cudzoziemcy

54

54

0

100,0


Osoby w
szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 25 lat

1167

504

663

43,2

Bezrobotni którzy ukończyli
szkołę wyższą do 27 roku życia

136

68

68

50,0

Długotrwale bezrobotni

3564

2126

1438

59,7

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

743

399

344

53,7

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat

1479

1058

421

71,5

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

1961

1074

887

54,8

Bez doświadczenia zawodowego

1601

777

824

48,5

Bez wykształcenia średniego

2970

1689

1281

56,9

Samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

408

257

151

63,0

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

94

73

21

77,7

Niepełnosprawni bezrobotni

445

335

110

75,3

po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego

4

3

1

75,0

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

209

171

38

81,8

w tym, niewykorzystane

104

100

4

96,2

Podjęcia pracy ogółem

424

265

159

62,5

w tym praca subsydiowana

82

39

43

47,6

Stopa bezrobocia w %

13,5*

14,7*

12,1** - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS


2014-10-10 08:30 Hanna Huszcza

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Infolinia urzędu pracy: 19524
Książka telefoniczna urzędu
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 7.00 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 8.00 - 14.00