Statystyka Lokalnego Rynku Pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu marca 2014 roku wyniosła 6775 osób (w tym 3258 kobiet) i była wyższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec marca 2013 roku o 159 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 2 osoby), tj. o 2,3%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 334 osoby, tj. o 4,7%. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 408 bezrobotnych, w tym 318 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w marcu br. 9 osób pracowało za granicą, w tym: w Niemczech – 2, Wielkiej Brytanii – 3, Hiszpanii – 1, w Islandii – 3 (w tym 1 osoba z zasiłkiem transferowym). W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 742 osoby bezrobotne z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 343, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 49,
  • rozpoczęcia stażu – 123,
  • rozpoczęcia szkolenia - 56,
  • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 16,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 6,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 104,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 60,
  • innych – 34.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,3% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 4087. Z przyczyn zakładów pracy żadna osoba rejestrująca się nie uzyskała statusu bezrobotnego. Na koniec marca br. ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,7% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 94 osoby. W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 222 oferty pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 59,5%. Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w marcu 2014r. związany jest m. in. z uruchomieniem środków na aktywne formy, w ramach których skierowano ogółem 244 bezrobotnych oraz podjęcia niesubsydiowanej pracy przez 294 bezrobotnych. W marcu w ramach otrzymanych środków na 2014r. na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu u różnych pracodawców pracowało 568 osób. W marcu 2014r. zarejestrowało się 308 osób poprzednio pracujących i 100 osób dotychczas niepracujących. Wśród tych osób 320 osób zarejestrowało się po raz kolejny i 88 po raz pierwszy. Część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej. 27 osób zarejestrowało się z powodu zakończenia subsydiowanego zatrudnienia (9 osób) i szkolenia (18 osób), a jedna osoba po zakończeniu kontraktu socjalnego.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec marca 2014r. kształtowała się na poziomie 15,6%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 17,2%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 13,8%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (43,47 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,89 tys., Powiat Łomżyński 19,58 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec lutego 2014 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych3.1. Kobiety

W końcu marca 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 3258 osób i była niższa o 107 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 48,1% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 59,9% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1951.

3.2. Zamieszkali na wsi


W końcu marca 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 2391 osób (w tym 1154 kobiet) i była niższa o 124 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,3% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2013 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 35,4% bezrobocia rejestrowanego. 236 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 31,1% uprawnionych do świadczeń. Na koniec marca 2013 roku 32,4% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W marcu 2014 roku zmniejszyła się o 98 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 759 osób (w tym 499 kobiet) i była niższa o 304 osoby od stanu na koniec marca 2013 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 11,2% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 4,1 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.4. Podjęcia pracy

W marcu 2014 roku pracę podjęło 343 bezrobotnych, tj. o 125 więcej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu


5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 16 osób bezrobotnych, w tym 10 osób pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 6 osób było z Łomży.


5.2. Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych skierowano 13 osób bezrobotnych, w tym 6 osób pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 8 osób było z Łomży.


5.3. Dotacje i refundacje


W marcu 2014 roku podpisano z 9 bezrobotnymi umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 8 umów w usługach (remontowo-bud.- 4, usługi geodez.kartogr. - 1, mobilne kosmet. - 1, odnowy biologicznej - 1, projektowanie i architekt. - 1) i handlu ( sklep odzieżowy – 1).

W marcu 2014 roku podpisano z 14 lokalnymi pracodawcami umowy na refundację części kosztów doposażenia 15 stanowisk pracy w usługach (stolarz - 1, magazynier - 1, pracownik gospodarczy - 1, sprzedawca - mechanik - 1, monter – zaopatrzeniowiec - 1, pracownik techniczny - 1, recepcjonistka – asystentka - 1, magazynier – kierowca - 2, robotnik budowlany - 1, zaopatrzeniowiec - sprzedawca - 1, pracownik fizyczny - 1, księgowa - 1, specjalista ds. administr. - 1, inspektor ds. kredytów - 1). Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 11 osób, w tym 8 osób pochodziło z Łomży (technik organizacji reklamy - 1, pracownik produkcyjny - 1, magazynier – kierowca - 1, mech.sam.blacharz – lakiernik - 1, grafik komp. - 1, magazynier – fakturzysta - 1, przedstawiciel handlowy - 1, monter inst.san. kierowca - 1, stolarz – montażysta - 1, piekarz - 1, serwisant – elektronik - 1).

5.4. Staże


W marcu 2014 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 123 osoby bezrobotne, w tym 45 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 75 osób pochodziło z Łomży.


5.5. Szkolenia


W marcu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży skierował 56 osób na szkolenie. Wśród skierowanych 29 osób pochodziło z Łomży.

5.6 Dodatki aktywizacyjne

W marcu 2014 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 26 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 34 osób (w tym 7 kobiet) było uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego.

5.7. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania


W lutym 2014 roku przygotowano 178 osobom bezrobotnym (w tym 99 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5211 osób bezrobotnych (w tym 2779 kobiet) realizowało IPD.

6. Zgłoszenia zwolnień


W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano zwolnień grupowych.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży.


Wyszczególnienie
PUP w Łomży
Miasto Łomża
Powiat Łomżyński
Udział Miasta Łomży w ogółem
Liczba bezrobotnych

6775

4087

2688

60,3

w tym z prawem do zasiłku

759

499

260

65,7

Liczba kobiet

3258

1951

1307

59,9

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

94

70

24

74,5

Zamieszkali na wsi

2391

0

2391

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

418

193

225

46,2

Cudzoziemcy

71

69

2

97,2


Osoby w
szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 25 lat

1341

611

730

45,6

Bezrobotni którzy ukończyli
szkołę wyższą do 27 roku życia

125

68

57

54,4

Długotrwale bezrobotni

3850

2323

1527

60,3

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

772

421

351

54,5

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat

1714

1257

457

73,3

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

2221

1233

988

55,5

Bez doświadczenia zawodowego

1719

863

856

50,2

Bez wykształcenia średniego

3561

2041

1520

57,3

Samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

430

279

151

64,9

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

110

87

23

79,1

Niepełnosprawni bezrobotni

485

374

111

77,1

po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego

3

2

1

66,7

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

222

164

58

73,9

w tym, niewykorzystane

27

9

18

33,3

Podjęcia pracy ogółem

343

187

156

54,5

w tym praca subsydiowana

49

29

20

59,2

Stopa bezrobocia w %

15,6*

17,2*

13,8** - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS


2014-04-08 08:25 Hanna Huszcza

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Infolinia urzędu pracy: 19524
Książka telefoniczna urzędu
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 7.00 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 8.00 - 14.00