Statystyka Lokalnego Rynku Pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu czerwca 2014 roku wyniosła 5864 osób (w tym 2893 kobiety) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec czerwca 2013 roku o 258 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 114 osób), tj. o 4,2%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 225 osób, tj. o 3,7%. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 389 bezrobotnych, w tym 310 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w czerwcu br. 19 osób pracowało za granicą, w tym: w Niemczech – 2, Wielkiej Brytanii – 2, Słowacji – 1, w Islandii – 7 (wszystkie z zasiłkami transferowymi), Hiszpanii – 2, Belgii – 1, Szwecji – 2, Holandii - 2. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 614 osób bezrobotnych z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 251, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 32,
  • rozpoczęcia stażu – 79,
  • rozpoczęcia szkolenia - 0,
  • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 8,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 14,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 128,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 104,
  • innych – 30.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,6% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3551. Z przyczyn zakładów pracy 17 osób rejestrujących się uzyskały statusu bezrobotnego. Na koniec czerwca br. ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,4% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 85 osoby. W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 237 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 36,7%. Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w czerwcu 2014r. związany jest m. in. z uruchomieniem środków na aktywne formy, w ramach których skierowano ogółem 119 bezrobotnych, podjęcia niesubsydiowanej pracy przez 219 bezrobotnych oraz nie potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy i dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego 232 bezrobotnych. W czerwcu w ramach otrzymanych środków na 2014r. na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu u różnych pracodawców pracowało 747 osób. W czerwcu 2014r. zarejestrowało się 306 osób poprzednio pracujących i 83 osoby dotychczas niepracujące. Wśród tych osób 295 osób zarejestrowało się po raz kolejny i 94 po raz pierwszy. Część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej. 34 osoby zarejestrowały się z powodu zakończenia subsydiowanego zatrudnienia i stażu, 6 osób po szkoleniu, a 13 osób po zakończeniu prac społecznie użytecznych.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec czerwca 2014r. kształtowała się na poziomie 13,8%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 15,5%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 11,9%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (42,6 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,2 tys., Powiat Łomżyński 19,4 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec maja 2014 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych3.1. Kobiety

W końcu czerwca 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 2893 osoby i była niższa o 69 osoby w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 49,3% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,7% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1755.

3.2. Zamieszkali na wsi


W końcu czerwca 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 2061 osób (w tym 1003 kobiety) i była niższa o 78 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,1% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2013 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 34,3% bezrobocia rejestrowanego. 159 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 27,7% uprawnionych do świadczeń. Na koniec czerwca 2013 roku 26,8% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W czerwcu 2014 roku zmniejszyła się o 36 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 575 osób (w tym 266 kobiet) i była niższa o 197 osób od stanu na koniec czerwca 2013 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 9,8% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 2,8 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.4. Podjęcia pracy

W czerwcu 2014 roku pracę podjęło 251 bezrobotnych, tj. o 30 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu


5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 8 osób bezrobotnych, w tym 4 osoby pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 4 osoby były z Łomży.


5.2. Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych skierowano 1 osobę bezrobotną z powiaty łomżyńskiego.


5.3. Dotacje i refundacje


W czerwcu 2014 roku podpisano z 15 bezrobotnymi umowy o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek: 12 umów w usługach (montaż anten RTV- SAT – 1, stolarskie - 1, ciesielsko- dekarskie - 1, Instalacje wodno- kanalizacyjne - 1, naprawa samochodów – 2, pośrednictwo ubezpieczeniowe – 1, agencja reklamowa – 1, haftu komputerowego – 1, zakład kamieniarski – 1, klub sportów walki – 1, gabinet fizjoterapeutyczny – 1) i 1 umowę w handlu, (sprzedaż artykułów do produkcji rolnej – 1) i 2 umowy na produkcję (konstrukcje metalowe i ich części – 1, odzieży - 1). W czerwcu 2014 roku podpisano z 4 lokalnymi pracodawcami umowy na refundację części kosztów doposażenia 4 stanowisk pracy: w handlu 2 umowy ( zaopatrzeniowiec – kierowca – 1 i kierownik sprzedaży – 1) i w produkcji 2 umowy (stolarz – 1, koordynator maszyny pakującej – 1). Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 8 osób, w tym 3 osoby pochodziły z Łomży: (sprzedawca; 1 pracownik produkcji; 1 kucharka;1 pracownik biurowy; 1 operator koparki- kierowca; 1 pilarz; 1 pracownik techniczny; 1 stolarz; 1).

5.4. Staże


W czerwcu 2014 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 79 osób bezrobotnych, w tym 38 pozostawało bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 46 osób pochodziło z Łomży.


5.5. Szkolenia


W czerwcu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży nie skierował ani jednej osoby na szkolenie.

5.6 Dodatki aktywizacyjne

W czerwcu 2014 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 23 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 41 osób (w tym 16 kobiet) były uprawnionych do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. /p>

5.7. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania


W czerwcu 2014 roku przygotowano 425 osobom bezrobotnym (w tym 205 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 4398 osób bezrobotnych (w tym 2381 kobiet) realizowało IPD.

6. Zgłoszenia zwolnień


W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano ani jednego zwolnienia grupowego.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży.


Wyszczególnienie
PUP w Łomży
Miasto Łomża
Powiat Łomżyński
Udział Miasta Łomży w ogółem
Liczba bezrobotnych

5864

3551

2313

60,6

w tym z prawem do zasiłku

575

397

178

69,0

Liczba kobiet

2893

1755

1138

60,7

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

85

63

22

74,1

Zamieszkali na wsi

2061

0

2061

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

173

82

91

47,4

Cudzoziemcy

59

58

1

98,3


Osoby w
szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 25 lat

1084

486

598

44,8

Bezrobotni którzy ukończyli
szkołę wyższą do 27 roku życia

77

38

39

49,4

Długotrwale bezrobotni

3583

2174

1409

60,7

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

727

399

328

54,9

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat

1534

1110

424

72,4

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

1970

1087

883

55,2

Bez doświadczenia zawodowego

1503

751

752

50,0

Bez wykształcenia średniego

3082

1757

1325

57,0

Samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

397

260

137

65,5

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

105

83

22

79,0

Niepełnosprawni bezrobotni

448

347

101

77,5

po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego

4

3

1

75,0

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

237

174

63

73,4

w tym, niewykorzystane

32

26

6

81,3

Podjęcia pracy ogółem

251

146

105

58,2

w tym praca subsydiowana

32

16

16

50,0

Stopa bezrobocia w %

13,8*

15,5*

11,9** - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS


2014-06-07 08:30 Hanna Huszcza

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Infolinia urzędu pracy: 19524
Książka telefoniczna urzędu
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 7.00 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 8.00 - 14.00