Statystyka Lokalnego Rynku Pracy

Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży

1. Poziom bezrobocia

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu sierpnia 2014 roku wyniosła 5967 osób (w tym 3050 kobiet) i była niższa od liczby bezrobotnych zarejestrowanych na koniec sierpnia 2013 roku o 335 osób (liczba kobiet zmniejszyła się o 163 osoby), tj. o 5,3%. Natomiast w porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 173 osoby, tj. o 3,0%. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłosiło się 545 bezrobotnych, w tym 470 nie posiadało prawa do zasiłku. Wśród rejestrujących się w sierpniu br. 15 osób pracowało za granicą, w tym: w Niemczech – 9 (1 osoba z zasiłkiem transferowym) , Wielkiej Brytanii – 5, we Włoszech – 1. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 372 osoby bezrobotne z następujących przyczyn:

  • podjęcia pracy – 186, w tym podjęcia pracy subsydiowanej – 18,
  • rozpoczęcia stażu – 16,
  • rozpoczęcia szkolenia - 1,
  • rozpoczęcia pracy społecznie użytecznej – 0,
  • odmowy bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy – 5,
  • nie potwierdzania gotowości do podjęcia pracy – 80,
  • dobrowolnej rezygnacji ze statusu bezrobotnego – 48,
  • innych – 36.

Bezrobotni z miasta Łomży stanowili 60,1% wszystkich zarejestrowanych osób w urzędzie i było ich 3588. Z przyczyn zakładów pracy 9 osób rejestrujących się uzyskało status bezrobotnego. Na koniec sierpnia br. ta kategoria bezrobotnych stanowiła 1,9% wszystkich zarejestrowanych w ewidencji urzędu i liczyła 112 osób. W omawianym miesiącu sprawozdawczym do urzędu wpłynęło 146 ofert pracy, w tym oferty pracy subsydiowanej stanowiły 17,1%. Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w sierpniu 2014r. związany jest m. in. z rejestrowaniem się w urzędzie po raz kolejny 428 osób, w tym nie zatrudnieniem przez pracodawców 112 bezrobotnych skierowanych przez urząd na staż, 17 bezrobotnych skierowanych na roboty publiczne i 2 bezrobotnych po pracach interwencyjnych oraz 9 bezrobotnych po pracach społecznie użytecznych. W sierpniu w ramach otrzymanych środków na 2014r. na aktywnych formach przeciwdziałania bezrobociu u różnych pracodawców pracowało 638 osób. W sierpniu 2014r. zarejestrowało się 396 osób poprzednio pracujących i 149 osób dotychczas niepracujących. Po raz pierwszy zarejestrowało się 117 osób. Część tych bezrobotnych rejestrowała się kolejny raz między innymi po to, aby mieć ubezpieczenie zdrowotne lub, aby być w rejestrze osób bezrobotnych dla celów pomocy społecznej.

2. Stopa bezrobocia

Stopa bezrobocia na obszarze działania dla PUP w Łomży na koniec sierpnia 2014r. kształtowała się na poziomie 14,1%. Dla miasta Łomży stopa bezrobocia wyniosła 15,5%, a dla Powiatu Łomżyńskiego – 12,4%. Wskaźnik obliczono na podstawie danych GUS o liczbie czynnych zawodowo ogółem (42,51 tys. osób, w tym miasto Łomża 23,18 tys., Powiat Łomżyński 19,33 tys.) dla obszaru PUP w Łomży, aktualnych na koniec lipca 2014 roku.

3. Wybrane kategorie bezrobotnych3.1. Kobiety

W końcu sierpnia 2014 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet wynosiła 3050 osób i była wyższa o 120 osób w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Bezrobotne kobiety stanowiły 51,1% ogółu bezrobotnych. Bezrobotne z Miasta Łomży stanowiły 60,1% populacji kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy i było ich 1834.

3.2. Zamieszkali na wsi


W końcu sierpnia 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wynosiła 2117 osób (w tym 1074 kobiet) i była wyższa o 65 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca. Bezrobotni zamieszkali na wsi stanowili 35,4% ogółu zarejestrowanych w ewidencji urzędu. W analogicznym okresie 2013 roku bezrobotni mieszkający na wsi stanowili 34,4% bezrobocia rejestrowanego. 157 osób z terenów wiejskich posiadało prawo do zasiłku. Stanowiły one 27,7% uprawnionych do świadczeń. Na koniec sierpnia 2013 roku 25,6% populacji z prawem do zasiłku to osoby zamieszkałe na wsi.

3.3. Posiadający prawo do zasiłku

W sierpniu 2014 roku zmniejszyła się o 16 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku. W końcu omawianego miesiąca wielkość tej subpopulacji wyniosła 566 osób (w tym 287 kobiet) i była niższa o 144 osoby od stanu na koniec sierpnia 2013 roku. Bezrobotni z prawem do zasiłku stanowili w końcu omawianego miesiąca 9,5% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, czyli o 1,8 punktu procentowego mniej niż na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego.4. Podjęcia pracy

W sierpniu 2014 roku pracę podjęło 186 bezrobotnych, tj. o 23 mniej niż w ubiegłym miesiącu.

5. Przeciwdziałanie bezrobociu


5.1. Roboty publiczne

Do robót publicznych skierowano 3 osoby bezrobotne, w tym jedna osoba pozostawała bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 2 osoby były z Łomży.


5.2. Prace interwencyjne

W ramach prac interwencyjnych skierowano 6 osób bezrobotnych, w tym 3 osoby pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 3 osoby pochodziły z Łomży.


5.3. Dotacje i refundacje


W sierpniu 2014 roku podpisano z 1 bezrobotnym umowę o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej na własny rachunek, tj. w usługach (kawiarnio-ciastkarnia – 1).

W sierpniu 2014 roku podpisano z 1 lokalnym pracodawcą umowę na refundację części kosztów doposażenia 1 stanowiska pracy w usługach (masażysta – 1). Na dodatkowe miejsca pracy skierowano 8 osób, w tym 6 osób pochodziło z Łomży (pracownik fizyczny: 2, księgowa: 1, stolarz: 1, referent. ds. księgowości: 1, koordynator maszyny pakującej: 1, wulkanizator-mechanik: 1, przedstawiciel handlowy: 1).

5.4. Staże


W sierpniu 2014 roku skierowano na staże zawodowe u lokalnych pracodawców 16 osób bezrobotnych, w tym 6 pozostawały bez pracy długotrwale. Wśród skierowanych 14 osób pochodziło z Łomży.


5.5. Szkolenia


W sierpniu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Łomży skierował jedną osobę na szkolenie z powiatu łomżyńskiego.

5.6 Dodatki aktywizacyjne

W sierpniu 2014 roku na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy przyznano 13 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Na koniec omawianego okresu sprawozdawczego 23 osoby (w tym 3 kobiety) były uprawnione do otrzymywania dodatku aktywizacyjnego. /p>

5.7. Osoby objęte Indywidualnym Planem Działania


W sierpniu 2014 roku przygotowano 484 osobom bezrobotnym (w tym 254 kobietom) Indywidualne Plany Działania. W końcu miesiąca sprawozdawczego 5194 osoby bezrobotne (w tym 2788 kobiet) realizowało IPD.

6. Zgłoszenia zwolnień


W miesiącu sprawozdawczym nie odnotowano ani jednego zgłoszenia zwolnienia grupowego.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy na obszarze działania PUP w Łomży.


Wyszczególnienie
PUP w Łomży
Miasto Łomża
Powiat Łomżyński
Udział Miasta Łomży w ogółem
Liczba bezrobotnych

5972

3588

2384

60,1

w tym z prawem do zasiłku

566

392

174

69,3

Liczba kobiet

3050

1834

1216

60,1

Zwolnieni z przyczyn zakładów pracy

112

84

28

75,0

Zamieszkali na wsi

2117

0

2117

0,0

Osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki

226

116

110

51,3

Cudzoziemcy

57

56

1

98,2


Osoby w
szczególnej
sytuacji na
rynku pracy
Bezrobotni w wieku do 25 lat

1110

479

631

43,2

Bezrobotni którzy ukończyli
szkołę wyższą do 27 roku życia

116

64

52

55,2

Długotrwale bezrobotni

3633

2171

1462

59,8

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia
po urodzeniu dziecka

745

397

348

53,3

Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat

1533

1102

431

71,9

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych

1968

1068

900

54,3

Bez doświadczenia zawodowego

1547

761

786

49,2

Bez wykształcenia średniego

3034

1723

1311

56,8

Samotnie wychowujące co najmniej
jedno dziecko do 18 roku życia

409

262

147

64,1

Które po odbyciu kary pozbawienia
wolności nie podjęły zatrudnienia

98

76

22

77,6

Niepełnosprawni bezrobotni

449

348

101

77,5

po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego

4

3

1

75,0

Wolne miejsca pracy i miejsca
aktywizacji zawodowej zgłoszone w miesiącu

146

106

40

72,6

w tym, niewykorzystane

38

28

10

73,7

Podjęcia pracy ogółem

186

126

60

67,7

w tym praca subsydiowana

18

11

7

61,1

Stopa bezrobocia w %

14,1*

15,5*

12,4** - wartości wskaźników nie weryfikowane przez GUS


2014-09-03 08:30 Hanna Huszcza

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Infolinia urzędu pracy: 19524
Książka telefoniczna urzędu
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 7.00 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 8.00 - 14.00