Jak się zarejestrować: dokumenty wymagane przy rejestracji oraz wymagane dane

Jak się zarejestrować: dokumenty wymagane przy rejestracji oraz wymagane dane

Bezrobotny zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na: • stałe lub czasowe zameldowanie, • a jeżeli nie jest zameldowana – do powiatowego urzędu pracy, na którego obszarze działania przebywa.


Rejestracji można dokonać również przez internet na stronie:


https://www.praca.gov.pl


lub www.pup.lomza.pl w zakładce elektroniczny urząd podawczy

Poszukujący pracy zgłasza się, w celu dokonania rejestracji, do powiatowego urzędu pracy. Poszukujący pracy może być zarejestrowany w więcej niż jednym powiatowym urzędzie pracy. Osoba transferująca zasiłek może się zarejestrować tylko w jednym urzędzie pracy.

Osoba, która nie jest zameldowana lub posiada stałe zameldowanie w innej miejscowości niż miejsce czasowego zameldowania, składa oświadczenie, że nie jest zarejestrowana w innym powiatowym urzędzie pracy.

Rejestracji osoby ubiegającej się o zarejestrowanie jako bezrobotny albo poszukujący pracy dokonuje się z dniem, w którym osoba zgłosiła się do powiatowego urzędu pracy  –  po poświadczeniu przez nią własnoręcznym podpisem przekazanych przez nią danych i złożeniu, w obecności pracownika powiatowego urzędu pracy
i pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczenia o prawdziwości przekazanych danych oraz o zapoznaniu się z warunkami zachowania statusu w brzmieniu: „Świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie w trakcie rejestracji dane są zgodne ze stanem faktycznym oraz zostałem pouczony o warunkach zachowania statusu bezrobotnego/ poszukującego pracy.”


Dokumenty wymagane przy rejestracji:
 • dowód osobisty lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem i poświadczenie zameldowania z U.M. lub U.G.,

 • poświadczenie czasowego zameldowania, jeżeli adres stałego zameldowania jest na terenie innego powiatowego urzędu pracy,

 • karta stałego lub czasowego pobytu (dotyczy cudzoziemców),

 • dyplom, świadectwo ukończenia szkoły, dyplom ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni o zakończeniu studiów, skreślenie z listy studentów w przypadku nauki w szkołach w systemie stacjonarnym,

 • zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia, dokumenty potwierdzające posiadanie specjalnych uprawnień zawodowych, dyplom uzyskania tytułu zawodowego,

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli taki posiada,

 • decyzja uprawnionego organu o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy,

 • świadectwa pracy z całego okresu zatrudnienia,

 • w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy należy dodatkowo przedłożyć zaświadczenie od pracodawcy o wysokości osiąganego miesięcznie wynagrodzenia brutto wraz z informacją o opłaceniu składek na Fundusz Pracy,

 • zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o świadczenie usług wraz z informacją o wysokości osiąganego miesięcznie wynagrodzenia brutto oraz informacją o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

 • zaświadczenie z ZUS o okresie pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy lub służby, renty szkoleniowej,

 • zaświadczenie ZUS o okresie pobierania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego – dotyczy osób pobierających w/w świadczenia po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub prowadzeniu działalności gospodarczej,

 • zaświadczenie z ZUS o opłacaniu składek i wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub współpracy – dotyczy osób prowadzących działalność jak i osób współpracujących,

 • decyzja z urzędu miasta lub urzędu gminy o wyrejestrowaniu ( ze wszystkich okresów prowadzenia działalności) lub zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej,

 • książeczka wojskowa lub zaświadczenie z WKU o okresach odbywania zasadniczej służby wojskowej,

 • decyzja o wymiarze podatku lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem ilości ha przeliczeniowych użytków rolnych – w przypadku właściciela, posiadacza samoistnego lub zależnego ( umowa dzierżawy) i domownika (w przypadku, gdy gospodarstwo rolne nie przekracza 2 ha przeliczeniowe),

 • decyzja KRUS o nie podleganiu ubezpieczeniu emerytalno - rentowemu z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowych,

 • świadectwo zwolnienia z aresztu lub zakładu karnego - dotyczy osób opuszczających areszt lub zakład karny - oraz zaświadczenie potwierdzające wysokość wynagrodzenia brutto za wykonywaną pracę wraz z informacją o opłaceniu składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

 • wyrok o rozwodzie lub odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,

 • dokumenty potwierdzające okresy pobierania gwarantowanego zasiłku okresowego,

 • osoby pobierające rentę rodzinną ostatnia decyzja lub zaświadczenie z ZUS lub KRUS,

 • osoby pracujące ostatnio za granicą (w krajach UE lub EOG) zaświadczenie o okresach pracy, umowy o pracę lub świadectwa pracy ( druk E-301 lub U-1).


Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako bezrobotny przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy
w trakcie rejestracji następujące dane:
1)  imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,

2)  obywatelstwo albo obywatelstwa,

3)  numer PESEL,

4)  imiona rodziców,

5)  datę i miejsce urodzenia,

6)  nazwisko rodowe,

7) stan cywilny oraz informację o pozostawaniu albo niepozostawaniu małżonka w rejestrze bezrobotnych i poszukujących

pracy,

8) liczbę dzieci na utrzymaniu,

9) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji,

10) wykształcenie,

11) ukończone szkoły,

12) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód,  w którym osoba ta

chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub

udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,

13) poziom znajomości języków obcych,

14) posiadane uprawnienia zawodowe,

15) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy,

16) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy

wykonywania pracy,

17) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia

pozarolniczej działalności,

18) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie o promocji

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

19) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach

przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,

20) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach

Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

21) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy,

22) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.


Osoba ubiegająca się o zarejestrowanie jako poszukujący pracy przekazuje pracownikowi powiatowego urzędu pracy w trakcie rejestracji następujące dane:

1) imię albo imiona i nazwisko oraz płeć,

2) obywatelstwo albo obywatelstwa,

3) numer PESEL,

4) imiona rodziców,

5) datę i miejsce urodzenia,

6) nazwisko rodowe,

7) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy oraz adres do korespondencji,

8) wykształcenie,

9) ukończone szkoły,

10) zawody wyuczone, zawody wykonywane, kwalifikacje wyodrębnione w zawodach oraz zawód, w którym osoba ta chciałaby pracować i ma ku temu odpowiednie kompetencje i kwalifikacje potwierdzone stosownymi dokumentami lub udokumentowaną ciągłość pracy w okresie minimum 6 miesięcy,

11) poziom znajomości języków obcych,

12) posiadane uprawnienia zawodowe,

13) rodzaj i stopień niepełnosprawności, jeżeli dotyczy,

14) okresy zatrudnienia z podaniem nazwy pracodawcy, zajmowanego stanowiska pracy, wymiaru czasu pracy i podstawy wykonywania pracy,

15) okresy wykonywania innej pracy zarobkowej i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności,

16) inne okresy zaliczane do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych, o których mowa w ustawie,

17) sposoby rozwiązania stosunku albo stosunków pracy (stosunku albo stosunków służbowych) w ostatnich 6 miesiącach przed dniem rejestracji w zakresie koniecznym do ustalenia uprawnień do zasiłku dla bezrobotnych,

18) kierunki szkoleń, którymi jest zainteresowany, oraz ewentualne zainteresowanie podjęciem zatrudnienia w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego,

19) fakty niezbędne do ustalenia możliwości przyznania statusu bezrobotnego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy,

20) numer rachunku bankowego, jeżeli posiada.Rejestracji nie dokonuje się w przypadku nie przedłożenia wymaganych dokumentów lub odmowy złożenia podpisu na karcie rejestracyjnej.


Jeśli chcesz dowiedzieć się jak i gdzie się zarejestrować - kliknij TUTAJ

2007-10-01 23:37 Anetta Zalewska

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża

Infolinia urzędu pracy: 19524
Książka telefoniczna urzędu
e-mail: bilo@praca.gov.pl
Godziny otwarcia urzędu:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 7.00 - 15.30
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku - do piątku
w godz. 8.00 - 14.00